Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przeprowadzenie badań potrzeb przyszłych użytkowników systemu oraz przygotowanie projektu makiet UX/UI wysokiej jakości dla systemu Krajowego Rejestru Elektronicznego Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe

23.03.2020

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu POIS 5.2-21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


31.03.2020 - Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

nowy termin składania ofert to 10 kwiecień 2020 r. godz. 11:00


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań potrzeb przyszłych użytkowników systemu oraz przygotowanie projektu makiet UX/UI wysokiej jakości dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Elektronicznego Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. Przygotowanie i przeprowadzenie badania użytkowników.
  2. Przygotowanie projektu funkcjonalnego Systemu (w zakresie wymagań UX/UI).
  3. Przygotowanie projektu graficznego Systemu.
  4. Przygotowanie i przeprowadzenie badań użyteczności.

Termin realizacji

Zamówienie należy wykonać do 31 października 2020 r.

Kryteria oceny ofert

Cena: 40%

Jakość: 35%

Doświadczenie: 25 %

Termin składania ofert

03 kwiecień 2020 r. godz. 11:00

 

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zamowienia.utk.gov.pl. Ogłoszenie dostęne jest w sekcji [Lista ogłoszeń o postępowaniach]. Do terminu otwarcia ofert postępowanie będzie widoczne w zakładce Aktualne, po tym terminie w zakładce Archiwalne.

Metadane

Data publikacji : 23.03.2020
Data modyfikacji : 04.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry