Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa serwerów wraz z systemami operacyjnymi i systemami do wirtualizacji oraz odnowienie wsparcia do produktów VMaware

05.11.2019

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem dostawa serwerów wraz z systemami operacyjnymi i systemami do wirtualizacji oraz odnowienie wsparcia do produktów VMaware


03.12.2019 Udzielenie zamówienia

Zamówienie w zakresie Cześć 1 i 3 zostało udzielone 28.11.2019 r., w zakresie Cześć 2 02.12.2019 r. Szczegóły w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.


19.11.2019 Wybór oferty najkorzystniejszej

Udostępniamy informację o wyborze oferty najkorzystniejszej


13.11.2019 - Otwarcie ofert

Udostępniamy informację z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty. 


08.11.2019 - Wyjaśnienia SIWZ

Niniejszym udostępniamy wyjaśnienia SIWZ w odpowiedzi na wniesione pytanie.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa sprzętu i oprogramowania w celu zwiększenia mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej oraz odporności na awarię infrastruktury serwerowej UTK.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części jak niżej.

Część 1 - Zakup i dostawa dwóch serwerów wraz z licencjami na systemami operacyjnymi i licencjami na oprogramowanie do wirtualizacji.

Część 2 - Zakup i dostawa dysków do macierzy Lenovo V3700 V2, będącej na wyposażeniu Zamawiającego.

Część 3 - Odnowienie wparcia producenta do produktów Vmware.

Termin realizacji

Część 1: W terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie licząc od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, że zadeklarowany termin nie może być krótszy niż 7 i dłuższy niż 30 dni.

Część 2: W terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie licząc od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, że zadeklarowany termin nie może być krótszy niż 7 i dłuższy niż 30 dni.

Część 3: Do 13 grudnia 2019 r.

Kryteria oceny ofert

Część 1:

Cena - 60 %
Termin realizacji - 10 %
Gwarancja - 30 %

Część 2:

Cena - 60 %
Termin realizacji - 20 %
Gwarancja - 20 %

Część 31:

Cena - 100 %

Termin składania ofert

13 listopada 2019 r. godz. 11:00

Metadane

Data publikacji : 05.11.2019
Data modyfikacji : 03.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry