Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC

16.11.2018

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania Kolejowe ABC”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


W związku z udzieleniem zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), w załącznikach do strony opublikowano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


 

Metadane

Data publikacji : 16.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
do góry