Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

UNIEWAŻNIONE Wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC (6)

07.09.2018

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach Projektu "Kampania Kolejowe ABC".


Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania Kolejowe ABC”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.18.09.2018 - Unieważnienie postępowania

W załącznikach do strony opublikowano informację o unieważnieniu postępowania


13.09.2018 - Zmiana terminu składania ofert

UWAGA! Zmianie uległ termin składania ofert. Nowy termin to:

17 września 2018 godz. 13:00

W załącznikach do strony opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, zmieniające termin składania ofert oraz ujednoliconą wersję SIWZ, uwzględniającą zmianę terminu.


Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części jak niżej:

Część 1: materiały edukacyjno-promocyjne w postaci kostiumu bohatera Kampanii Kolejowe ABC:

1) kostium bohatera kampanii – 4 szt.;

Część 2: materiały promocyjne w postaci maskotek bohatera Kampanii Kolejowe ABC:

1) maskotki bohatera kampanii małe – łącznie 30 000 szt.,
2) ​maskotki bohatera kampanii duże – łącznie 600 szt.

Termin realizacji

Część 1: jednorazowa dostawa, w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie, nie dłuższym niż 45 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Część 2> – cykliczne dostawy w okresie do 31 marca 2020 r.
Pierwsza dostawa realizowana w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie, nie dłuższym niż 75 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. Druga i kolejne dostawy realizowane w terminie do 40 dni, licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego zamówienia Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Część 1 i 2:

Cena - 55 %
Termin realizacji - 12 %
Jakość - 33 %

Termin składania ofert

17 września 2018 r. godz. 10:30

Metadane

Data publikacji : 07.09.2018
Data modyfikacji : 18.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry