Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie ekspertyz: (1) Analiza podsystemu strukturalnego "Energia" na polskiej sieci kolejowej; (2) Analiza zagrożeń dla transportu kolejowego związanych z cyberbezpieczeństwem, w związku z zabudową nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym na sieci PKP PLK S.A.

07.08.2018

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dwóch ekspertyz zgodnie z poniższym opisem


Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POPT.02.01.00-00-0224/18-00
pn. „Wsparcie eksperckie realizacji zadań UTK w 2018 r.” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, oś priorytetowa II: Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności.21.09.2018 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

W załącznikach do strony opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.


17.08.2018 - Informacja z otwarcia ofert

W załącznikach do strony opublikowano informację z otwarcia ofert.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch ekspertyz. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części, jak niżej.

Część 1: Wykonanie ekspertyzy przedstawiającej analizę podsystemu strukturalnego „Energia” na polskiej sieci kolejowej, w tym zasad eksploatacji przez uczestników rynku transportu kolejowego oraz możliwych kierunków modernizacji.

Cześć 2: Wykonanie ekspertyzy przedstawiającej analizę zagrożeń dla transportu kolejowego związanych z cyberbezpieczeństwem, w związku z zabudową nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Termin realizacji

Część 1: 3 (trzy) miesiące licząc od dnia zawarcia umowy.

Część 2: 3 (trzy) miesiące licząc od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena - 60%

Doświadczenie - 40%

Termin składania ofert

17 sierpnia 2018 r. godz. 11:00

Metadane

Data publikacji : 07.08.2018
Data modyfikacji : 04.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry