Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

UNIEWAŻNIONE. Wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach Projektu "Kampania Kolejowe ABC"

19.05.2018

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: - wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach Projektu "Kampania Kolejowe ABC".


01.08.2018 - UNIEWAŻNIENIE CZEŚCI 2

W załącznikach do strony opublikowano informacje o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 2 przedmiotu zamówienia


05.07.2018 - UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI 1

W załącznikach do strony  opublikowano informacje o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 1 przedmiotu zamówienia


27.06.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W załącznikach do strony opublikowano informację z otwarcia ofert. 


07.06.2018 - MODYFIKACJA SIWZ (2)

W załącznikach do strony opublikowano modyfikację SIWZ.

W wyniku modyfikacji dodano w pkt. 7.2.2.9 SIWZ nowy dokument na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, zmieniono brzmienie w pkt. 7.7 SIWZ oraz dodano nowe punkty 7.8 i 7.9. Ponadto modyfikacja doprecyzowuje postanowienia Opisu przedmiotu zamowienia w Części 1 pkt 2 ppkt 6 i pkt. 6 ppkt 7.

W związku ze zmianami w SIWZ przekazono do publikacji sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - treść wysłanego ogłoszenia dostępna w załacznikach do strony. 


21.05.2018 - MODYFIKACJA SIWZ

W załącznikach do strony opublikowano modyfikację SIWZ


Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania Kolejowe ABC”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

Część 1: Materiały edukacyjno-promocyjne:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę.
1. Wąż spacerowy w kształcie pociągu 250 szt.
2. Kamizelka odblaskowa 30 000 szt.
3. Samozaciskowa opaska odblaskowa 30 000 szt.
4. Zawieszka odblaskowa 30 000 szt.
5. Kredki opak. 30 000 szt
6. Worek odblaskowy na plecy 30 000 szt.
7. Blok papieru kolorowego A4 600 szt.
8. Blok papieru białego A4 600 szt.
9. Blok papieru białego A3 600 szt.

Część 2: Kostium i maskotki promocyjne:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę.
1. Kostium bohatera kampanii 4 szt.
2. Maskotka bohatera kampanii mała 30 000 szt.
3. Maskotka bohatera kampanii duża 600 szt.

Termin realizacji:

Zamówienie będzie realizowane do 30 czerwca 2020 r.

Kryteria oceny ofert:

Część 1:

Cena - 58 %
Jakość - 42 %

Część 2:

Cena - 55 %
Jakość - 45 %

Termin składania ofert:

27 czerwca 2018 r. godz. 10:30

Metadane

Data publikacji : 19.05.2018
Data modyfikacji : 02.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry