Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowanie ekspertyzy zawierającej analizę podsystemu strukturalnego Energia na polskiej sieci kolejowej

15.11.2017

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przygotowanie ekspertyzy zawierającej analizę podsystemu strukturalnego „Energia” na polskiej sieci kolejowej.

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, w ramach projektu nr POPT.02.01.00-00-0162/17 „Wsparcie eksperckie realizacji zadań realizowanych przez UTK.”.

Terminy realizacji:

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w terminie 3 dni od podpisania umowy, ustrukturyzowany plan, przedstawiający ogólny zakres tematyczny ekspertyzy, proponowane źródła bibliograficzne, sformułowany w sposób umożliwiający ocenę rozpoznania zagadnienia przez Wykonawcę. Zamawiający w terminie 2 dni zaakceptuje plan lub prześle Wykonawcy uwagi do planu. Wykonawca ma obowiązek naniesienia uwag Zamawiającego w terminie 2 dni.

2. Sporządzenie projektu ekspertyzy, w terminie 12 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiającego ustrukturyzowanego planu przedstawiającego ogólny zakres tematyczny.

3. Po przekazaniu projektu ekspertyzy przez Wykonawcę, Zamawiający ma 3 dni na zgłoszenie ewentualnych uwag do przygotowanego materiału. Wykonawca jest zobowiązany do poprawy ekspertyzy w terminie 3 dni od daty przekazania uwag przez Zamawiającego.

4. Odebranie przez Zamawiającego ostatecznej wersji ekspertyzy, nastąpi w terminie 3 dni od przekazania projektu przez Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do poprawy ekspertyzy w terminie 3 dni od przekazania ewentualnych uwag Zamawiającego.

5. Przedmiot zamówienia ma zostać zrealizowany do  27 grudnia 2017 r.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 60%
Doświadczenie - 40%

Termin składania ofert: 23 listopad 2017 r. godz: 10:00

Metadane

Data publikacji : 15.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Gorta-Busz BAF
do góry