Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń z zakresu architektury systemów sterowania ruchem kolejowym oraz diagnostyki i utrzymania pojazdów trakcyjnych i wagonów towarowych.

12.09.2017

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POPT.01.02.00-00-0161/17 pn. „Wsparcie realizacji zadań UTK poprzez rozwój potencjału kadrowego w 2017 roku”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, oś priorytetowa I: Zasoby ludzkie.

02.11.2017 r. - W załącznikach do strony opublikowano informację o udzieleniu zamówienia. 


05.10.2017 r. - W załącznikach do strony opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.


21.09.2017 r. - W załącznikach do strony opublikowano informację z otwarcia ofert. 


Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu architektury systemów sterowania ruchem kolejowym oraz diagnostyki i utrzymania pojazdów trakcyjnych i wagonów towarowych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie odrębne części, z których każda dotyczy jednego tematu szkolenia, jak niżej:

Część I (pierwsza): Architektura systemów sterowania ruchem kolejowym – aspekty praktyczne.
Cześc II (druga): Diagnostyka i utrzymanie pojazdów trakcyjnych i wagonów towarowych.

Termin składania ofert: 21.09.2017 r. godz. 12:00

Termin realizacji:

1. Architektura systemów sterowania ruchem kolejowym – aspekty praktyczne: do 20 dni od podpisania umowy
2. Diagnostyka i utrzymanie pojazdów trakcyjnych: do 50 dni od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż Część I.

Kryteria oceny ofert:

Cena: 50 %
Doświadczenie: 30%
Jakość: 20%

Metadane

Data publikacji : 12.09.2017
Data modyfikacji : 02.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BAF
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry