Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowanie ekspertyz z zakresu systemów GSM-R i stosowania rozporządzenia 402/2013

01.09.2017

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: - przygotowanie ekspertyz z zakresu systemów GSM-R i stosowania rozporządzenia 402/2013.


Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020,  w ramach projektu nr POPT.02.01.00-00-0162/17 „Wsparcie eksperckie realizacji zadań realizowanych przez UTK.”

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

Część I (pierwsza):

Przygotowanie ekspertyzy w zakresie określenia potrzeby funkcjonowania Radio-Stop w systemie radiołączności GSM-R i rozwiązań technicznych umożliwiających wdrożenie takiego rozwiązania.

Część II (druga):

Przygotowanie ekspertyzy zawierającej praktyczne przykłady sposobu realizacji procesu zarządzania ryzykiem w toku inwestycji infrastrukturalnych i taborowych, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L Nr 121, z 3 maja 2013 r, s. 8 z późn. zm.), zwanego w treści SIWZ: „rozporządzeniem 402/2013”.

Terminy realizacji:

Dla części I - Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z poniższym harmonogramem:

- Wykonawca jest zobowiązany złożyć w terminie 5 (pięciu) dni od podpisania umowy, ustrukturyzowany plan, przedstawiający ogólny zakres tematyczny ekspertyzy, proponowane źródła bibliograficzne, sformułowany w sposób umożliwiający ocenę rozpoznania zagadnienia przez Wykonawcę. Zamawiający w terminie 5 (pięciu) dni zaakceptuje plan lub prześle Wykonawcy uwagi do planu. Wykonawca ma obowiązek naniesienia uwag zamawiającego w terminie 3 (trzech) dni.
- sporządzenie projektu ekspertyzy, w terminie 40 (czterdziestu) dni od daty zaakceptowania przez Zamawiającego ustrukturyzowanego planu przedstawiającego ogólny zakres tematyczny;
- po przekazaniu projektu ekspertyzy przez Wykonawcę, Zamawiający ma 7 (siedem) dni na zgłoszenie ewentualnych uwag do przygotowanego materiału. Wykonawca jest zobowiązany do poprawy ekspertyzy w terminie 5 (pięciu) dni od daty przekazania uwag przez Zamawiającego;
- w terminie 5 (pięciu) dni od daty przekazania poprawionego projektu, Zamawiający odbierze przygotowany dokument, który uwzględnia wszystkie zgłoszone uwagi i prześle go Wykonawcy. Przygotowanie przez Wykonawcę ostatecznej wersji ekspertyzy nastąpi w terminie 5 (pięciu) dni od przekazania przez Zamawiającego zaakceptowanego projektu ekspertyzy;
- odebranie przez Zamawiającego ostatecznej wersji ekspertyzy, nastąpi w terminie 10 (dziesięciu) dni od przekazania projektu przez Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do poprawy ekspertyzy w terminie 3 (trzech) dni od przekazania ewentualnych uwag Zamawiającego.

Dla części II - Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany do dnia 12 listopada 2017 r.

Kryterium oceny ofert:

 Dla część I i II:

Cena - 60%
Doświadczenie - 40%

Termin składania ofert: 11 września 2017 r. godz: 12:00

Metadane

Data publikacji : 01.09.2017
Data modyfikacji : 01.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Gorta-Busz BAF
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Gorta-Busz
do góry