Nawigacja

Zamówienia publiczne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie merytoryczne i graficzne scenariuszy zajęć, autorskich podręczników oraz książek edukacyjnych w ramach Projektu Kampania Kolejowe ABC

31.08.2017

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: - opracowanie merytoryczne i graficzne scenariuszy zajęć, autorskich podręczników oraz książek edukacyjnych w ramach Projektu Kampania Kolejowe ABC.


Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania Kolejowe ABC”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne i graficzne:

1.1. Materiałów dydaktycznych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych: trzech rodzajów podręczników (w wersji elektronicznej) dla nauczycieli i wychowawców;

1.2. trzech rodzajów scenariuszy zajęć (w wersji elektronicznej) prowadzonych przez edukatorów;

1.3. trzech rodzajów książek edukacyjnych dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych, dostosowanych odpowiednio do trzech grup wiekowych.

Termin realizacji:

Opracowanie scenariuszy zajęć (w wersji elektronicznej) prowadzonych przez edukatorów (1.2) w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Opracowanie podręczników (w wersji elektronicznej) dla nauczycieli i wychowawców (1.1) oraz książek edukacyjnych dla dzieci (1.3) w terminie do 80 dni od dnia podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert:

Cena - 60%
Doświadczenie - 20%
Termin realizacji - 20%

Termin składania ofert: 08 września 2017 r. godz. 12:00

Metadane

Data publikacji : 31.08.2017
Data modyfikacji : 17.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Gorta-Busz BAF
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Gorta-Busz
do góry