Nawigacja

Rejestry, ewidencje i archiwa

Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do wykonywania badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, stwierdzania zgodności z typem oraz wydawania certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem wraz ze wskazaniem zakresu ich uprawnień

L.p.

Data wydania decyzji

Nazwa jednostki

Adres siedziby

Zakres uprawnień

1. 13.09.2019 Instytut Kolejnictwa ul. Józefa Chłopickiego 50
04-275 Warszawa
2. 27.12.2016 Signal Cert sp. z o.o.

ul. Świętojerska 5/7,
00-236 Warszawa

3. 21.03.2017 Politechnika Warszawska pl. Politechniki 1,
00-661 Warszawa

Metadane

Data publikacji : 09.03.2016
Data modyfikacji : 07.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Rafalski DZTI
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Bębenek
do góry