Nawigacja

Wnioski o interpretację prawną

27.04.2018

Zgodnie z art. 34 ust. 16 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.(Dz. U. z 2023 r. poz. 646, z późn. zm.) przedsiębiorca może złożyć do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Wniosek może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych i powinien zawierać:

  1. firmę przedsiębiorcy,
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  3. adres do korespondencji, w przypadku gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wnieść w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu

Udzielenie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji, od której służy odwołanie.

Natomiast tryb i zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.).

Metadane

Data publikacji : 27.04.2018
Data modyfikacji : 13.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Bartochowska - Jaśniewska Departament Obsługi Prawnej
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Ziębiński
do góry