Nawigacja

Przedmiot działalności

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Urzędu Transportu Kolejowego za rok 2018

15.03.2019

dla działu/działów administracji rządowej: n/d

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w 2018 r.*
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu[1]

Najważniejsze zadania służące realizacji celu[2]

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu5

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

Osiągnięta wartość na  koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7

1.

Ograniczenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Liczba skarg i zgłoszeń
z zakresu bezpieczeństwa ruchu kolejowego skierowanych do UTK,
w przypadku których podjęto interwencję do łącznej liczby skarg i zgłoszeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu kolejowego skierowanych do UTK (%).

97%

100%

Nadzór nad bezpieczeństwem oraz rynkiem transportu kolejowego poprzez przeprowadzenie kontroli podmiotów nadzorowanych (planowych i doraźnych) oraz weryfikacja wdrożonych zaleceń pokontrolnych.

Planowane zadania realizowano poprzez stałe monitorowanie i analizę zgłoszeń wpływających do Prezesa UTK, a związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Podejmowane interwencje były konsekwencją rozpatrzenia skarg
i wniosków (również w przypadku zgłoszeń anonimowych).

Wyższa niż założona wartość miernika wynika z realizacji w 2018 r. wszystkich zgłoszeń, które wpłynęły do Prezesa UTK  w ubiegłym roku.

2.

Zapewnienie dostępu do rynku kolejowego podmiotom spełniającym wymogi.

Liczba nadanych uprawnień do liczby złożonych wniosków
w danym roku (%).

86%

132%

Ocena spełnienia wymagań przed dopuszczeniem do uczestnictwa w rynku transportu kolejowego, poprzez:

 1. prowadzenie spraw związanych
  z wydawaniem, przedłużaniem i cofaniem certyfikatów bezpieczeństwa dla przewoźników kolejowych;
 2. prowadzenie spraw związanych
  z wydawaniem, przedłużaniem, zmianą i cofaniem autoryzacji bezpieczeństwa dla zarządców infrastruktury kolejowej;
 3. prowadzenie spraw związanych
  z wydawaniem, przedłużaniem, zmianą i cofaniem certyfikatów podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie (ECM) w zakresie obejmującym wagony towarowe;
 4. rozpatrywanie wniosków o udzielenie licencji oraz prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ponownego zatwierdzenia, zmiany, zawieszenia
  i cofnięcia licencji oraz przedłużających termin na rozpoczęcie licencjonowanej działalności;
 5. rozpatrywanie wniosków złożonych przez przewoźników kolejowych o dostęp do infrastruktury kolejowej w ramach otwartego dostępu na danej trasie.

Zadania w tym obszarze zostały wykonane zgodnie ze złożonymi wnioskami, poprzez prowadzenie postępowań oraz realizację spraw dotyczących zapytań w zakresie interpretacji przepisów ustawy o transporcie kolejowym i wniosków o wygaszenie przepisów wewnętrznych.

Wyższe – niż zakładano – wykonanie miernika wiązało się z rozpatrzeniem wniosków historycznych oraz ponadstandardowej liczby wniosków złożonych w roku 2018.

 

3.

Zapewnienie dostępu do rynku typów wyrobów zgodnych z wymaganiami krajowymi i UE.

Liczba autoryzacji wyrobów wydanych do liczby złożonych wniosków w danym roku (%).

75%

78%

Weryfikacja spełniania wymagań umożliwiających zapewnienie spójności
i interoperacyjności systemu kolejowego:

 1. wydawanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów kolejowych, świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego;
 2. prowadzenie spraw z zakresu zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych.

Zadania realizowano poprzez prowadzenie postępowań administracyjnych w założonych obszarach.

Nieznacznie wyższa wartość miernika była spowodowana zwiększeniem poziomu współpracy komórki organizacyjnej UTK właściwej w tym obszarze z zarządcami infrastruktury, ministrem właściwym ds. transportu oraz jednostkami notyfikowanymi.

 

4.

Zapewnienie funkcjonowania na rynku transportu kolejowego podmiotów spełniających wymogi prawa.

Liczba podmiotów skontrolowanych (posiadających autoryzację lub certyfikat bezpieczeństwa/ ECM) do liczby wszystkich podmiotów (posiadających autoryzację lub certyfikat bezpieczeństwa/ECM) (%).

80%

91%

Nadzór nad działalnością podmiotów rynku kolejowego sprawowany poprzez:

 1. planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań kontrolnych, audytowych oraz monitoringu, prowadzonych przez komórki organizacyjne UTK;
 2. opracowywanie, przegląd oraz aktualizacja procedur działań nadzorczych;
 3. określanie priorytetów działań nadzorczych Prezesa UTK oraz opracowywanie rocznych planów nadzoru Prezesa UTK.

Zaplanowane w tym obszarze zadania wykonano w formie działań kontrolnych związane z funkcjonowaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem u autoryzowanych zarządców, certyfikowanych przewoźników i podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie.

Wyższa – niż założona – wartość miernika była wynikiem większej skuteczności podejmowanych działań nadzorczych oraz dostosowania intensywności, form oraz zakresu działań nadzorczych realizowanych przez Prezesa UTK.

5.

Zapewnienie stosowania na rynku transportu kolejowego wyrobów spełniających wymogi prawa (zarówno podlegających przepisom prawa krajowego jak
i europejskiego).

Liczba skontrolowanych wyrobów stosowanych w kolejnictwie, podlegających przepisom prawa europejskiego do liczby wszystkich skontrolowanych wyrobów stosowanych w kolejnictwie. (%).

 

65%

69%

Nadzór nad rynkiem wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa poprzez planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań kontrolnych, audytowych oraz monitoringu, prowadzonych przez komórki organizacyjne UTK, w tym zwłaszcza przez oddziały terenowe, m.in. w zakresie zgodności z typem, na który Prezes UTK wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji, wyrobów wprowadzonych do obrotu i stosowania w kolejnictwie w ramach krajowego systemu nadzoru rynku.

Planowane zadania zostały zrealizowane poprzez wykonanie kontroli wyrobów podlegających przepisom prawa europejskiego do wszystkich skontrolowanych wyrobów wynikających z planu nadzoru.

Z uwagi na indywidualny charakter kontroli, podczas której dokonuje się weryfikacji oraz indywidualnie określa się liczbę wyrobów podlegających kontroli, osiągnięto nieznacznie wyższą wartość miernika. Jednakże osiągnięta wartość wskazuje na osiągnięcie zamierzonego celu, jakim jest objęcie nadzorem wyrobów stosowanych w kolejnictwie w proporcjach zapewniających nacisk na weryfikację spełnienia wymagań nałożonych przez europejskie akty prawne w zakresie zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami.

6.

Zapewnienie dostępności do infrastruktury przy zachowaniu zasad niedyskryminacji.

Liczba uregulowanych nieprawidłowości (problemów)
w zakresie dostępu do infrastruktury do zidentyfikowanych na dany roczny rozkład jazdy pociągów.

80%

91%

Regulacja dostępu do infrastruktury kolejowej poprzez:

 1. prowadzenie postępowań dotyczących nadzoru nad umowami o udostępnienie infrastruktury kolejowej sprawowanego
  w zakresie zawierania przez zarządcę infrastruktury kolejowej i przewoźnika kolejowego umów, wyrażenia przez Prezesa UTK zgody na rozwiązanie umów, wyrażenia przez Prezesa UTK zgody na rozwiązanie umów oraz zatwierdzenia przez Prezesa UTK ramowych umów na udostępnienie infrastruktury kolejowej;
 2. rozpatrywanie skarg przewoźników kolejowych w zakresie przydzielania tras pociągów, opłat oraz dostępu do infrastruktury i korzystania przez przewoźników z przydzielanych tras.

Zadania w tym zakresie zostały wykonane w postaci prowadzenia postępowań administracyjnych i rozpatrywanie skarg, a także poprzez udzielanie odpowiedzi na zapytania od podmiotów rynku.

Miernik wykonano na wyższym poziomie niż planowano, co było spowodowane rozpatrzeniem spraw historycznych z 2017 r. oraz większości spraw, które wpłynęły w 2018 r.

Wpływ na wyższym poziom wykonania miała także szersza wiedza uczestników rynku na temat zmian w ustawie o transporcie kolejowym i rosnąca świadomość o nowych prawach i obowiązkach wynikających z ustawy.

7.

Zrównoważenie relacji pasażer-przewoźnik.

Liczba interwencji UTK w liczbie skarg i reklamacji pasażerów roku bazowego (%).

70%

73%

Ochrona praw pasażerów w transporcie kolejowym poprzez:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o naruszenie przepisów
  o ochronie praw pasażerów;
 2. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg pasażerów.

Wskazane zadania zrealizowano poprzez rozpatrywanie skarg i reklamacji, których skutkiem było pozytywne rozstrzygnięcie problemu, bądź też udzielenie stosownych wyjaśnień i odpowiedzi.

Zwiększona, względem prognozy, wartość miernika związana była ze zwiększonym w 2018 r. wpływem spraw do Prezesa UTK w tym obszarze oraz przydzieleniem dodatkowych pracowników do obsługi zgłoszeń.

 

[1] Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie

[2] W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione w tym dokumencie służące realizacji tego celu.

5 W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania służące realizacji celu.

* Mierniki określające stopień realizacji celu zostały dostosowane do celów i zadań określonych w budżecie zadaniowym Urzędu Transportu Kolejowego na 2018 r.

 

 

Warszawa,  8 marca 2019 r.

 

 

.........................................................................................................................................

Podpis ministra/kierownika jednostki

Metadane

Data publikacji : 15.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ignacy Góra Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
do góry