Nawigacja

Przedmiot działalności

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego za rok 2018

15.03.2019

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.), oświadczenie o stanie kontroli zarządczej podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów
i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

  • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  • skuteczności i efektywności działania,
  • wiarygodności sprawozdań,
  • ochrony zasobów,
  • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  • zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych – Urzędzie Transportu Kolejowego:

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

monitoringu realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

- kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

 

 

Warszawa,      14   marca 2019 r.

…………………………………………

(miejscowość, data)

 

 

 

…………………………………………..

(podpis kierownika jednostki)

 

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie stwierdza się zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Transportu Kolejowego w 2018 r. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie Transportu Kolejowego, na podstawie wyników kontroli zewnętrznych, wyników zarządzania ryzykiem, a także oceny audytu wewnętrznego i samooceny kontroli zarządczej, ocenione zostało w 2018 r. na poziomie wystarczającym.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

W związku z brakiem zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Transportu Kolejowego w roku ubiegłym, w 2019 r. planowane jest dalsze doskonalenie technik zarządczych, służących utrzymaniu funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

W tym względzie za cel objęto m.in. rewizję celów i ryzyk w systemie kontroli zarządczej
w celu ich dopasowania do przyjętych w 2018 r. celów strategicznych UTK na lata 2018-2021 oraz dokonanie wyboru metodyki systemu zarządzania jakością w UTK i rozpoczęcie procesu jego wdrażania, a także kontynuację identyfikacji, mapowania i optymalizacji procesów realizowanych w UTK.

Ponadto planuje się rozwój projektu Kolejowe E-Bezpieczeństwo. Jego celem jest integracja danych o bezpieczeństwie z wielu źródeł, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do aplikacji podmiotów rynku i innych interesariuszy Urzędu.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. 

1.    Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

W dziale II oświadczenia za rok 2017, w związku z brakiem zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Transportu Kolejowego, nie zostały wskazane działania konieczne do realizacji w roku 2018. Stąd też działania w ramach kontroli zarządczej w ubiegłym roku zostały skoncentrowane na doskonaleniu technik zarządczych zapewniających funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
Natomiast na podstawie informacji pochodzących z procesu zarządzania ryzykiem, informacji pochodzących z samooceny kontroli zarządczej oraz oceny audytu wewnętrznego nt. funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Transportu Kolejowego stwierdzono, iż:
1)    w ramach prowadzonej działalności zrealizowano zadania określone na rok 2018 w odniesieniu do priorytetów ustalonych dla poszczególnych obszarów działalności Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;
2)    w ramach zadań wykonywanych w obszarze kontroli zarządczej przez Zespół ds. kontroli zarządczej, powołany Zarządzeniem Nr P.021.46.2016 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie Zespołu ds. kontroli zarządczej
w Urzędzie Transportu Kolejowego, którego skład rozszerzono na podstawie Instrukcji kontroli zarządczej, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr P.021.27.2018 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 14 marca 2018 r., zostały wykonane wszystkie zaplanowane działania, w szczególności:
a.    dokonano aktualizacji rejestru ryzyk w programie e-risk, uwzględniając nową strukturę organizacyjną urzędu;
b.    dokonano analizy i oceny istotności ryzyk oraz mechanizmów kontroli wskazanych przez właścicieli ryzyk;
c.    opracowano rekomendacje dot. działań w obszarach, dla których określono ryzyko na poziomie nieakceptowalnym;
d.    dokonano przeglądu Instrukcji kontroli zarządczej.

2.    Pozostałe działania:

1)    w ramach wewnętrznej działalności komórek organizacyjnych dokonano szeregu usprawnień i wzmocniono nadzór nad wykonywanymi zadaniami, m.in. usprawniono system realizacji spraw, planowania prac komórek organizacyjnych oraz prowadzenia prac legislacyjnych;
2)    kontynuowano Akademię UTK, w ramach której realizowane są szkolenia i warsztaty skierowane do podmiotów rynku kolejowego (Akademia Wiedzy Kolejowej) oraz pracowników Urzędu (UTK dla UTK);
3)    powołano Pełnomocnika Prezesa UTK do spraw etyki oraz dokonano przeglądu systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi;
4)    dokonano zakupu i uruchomienia aplikacji Kolejowego e-Bezpieczeństwo – kompleksowej aplikacji informatycznej, której celem jest monitorowanie stanu bezpieczeństwa kolejowego w Polsce poprzez możliwość precyzyjnego zaplanowania działań nadzorczych oraz proaktywnych, nakierowanych na podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

 

Metadane

Data publikacji : 15.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ignacy Góra Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
do góry