Nawigacja

Przedmiot działalności

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Urzędu Transportu Kolejowego za rok 2017

23.03.2018

dla działu/działów administracji rządowej: n/d

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w 2017 r.*
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu[1]

Najważniejsze zadania służące realizacji celu[2]

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu5

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

Osiągnięta wartość na  koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7

1

Nadzór nad bezpieczeństwem oraz rynkiem transportu kolejowego poprzez ograniczenie nieprawidłowości funkcjonowania rynku transportu kolejowego.

Liczba skarg
i zgłoszeń
z zakresu bezpieczeństwa ruchu kolejowego skierowanych do UTK,
w przypadku których podjęto interwencję do łącznej liczby skarg i zgłoszeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu kolejowego skierowanych do UTK (%).

96%

100%

Ograniczenie nieprawidłowości funkcjonowania rynku transportu kolejowego poprzez:

 1. Rozpatrywanie skarg
  i zgłoszeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu kolejowego wpływające wszystkimi dostępnymi kanałami komunikacji, a które dotyczyły zagadnień związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu (również w przypadku zgłoszeń anonimowych).
 2. Podejmowanie interwencji
  w odpowiedzi na zgłoszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami..

Planowane zadania zostały zrealizowane poprzez stałe monitorowanie i analizę zgłoszeń docierających do Prezesa UTK związanych z bezpieczeństwem ruchu. Podejmowane interwencje były konsekwencją rozpatrzenia skarg
i wniosków (również w przypadku zgłoszeń anonimowych). Wartość miernika wyższa niż założona wynika
z realizacji wszystkich zgłoszeń wpływających w 2017 r.

2

Ocena spełnienia wymagań przed dopuszczeniem do uczestnictwa w rynku transportu kolejowego poprzez zapewnienie dostępu do rynku kolejowego podmiotom spełniającym wymogi.

Liczba nadanych uprawnień do liczby złożonych wniosków
w danym roku (%).

86%

82%

Ocena spełnienia wymagań przed dopuszczeniem do uczestnictwa w rynku transportu kolejowego, poprzez:

 1. Prowadzenie spraw związanych
  z wydawaniem, przedłużaniem i cofaniem certyfikatów bezpieczeństwa dla przewoźników kolejowych;
 2. prowadzenie spraw związanych
  z wydawaniem, przedłużaniem, zmianą i cofaniem autoryzacji bezpieczeństwa dla zarządców infrastruktury kolejowej;
 3. prowadzenie spraw związanych
  z wydawaniem, przedłużaniem, zmianą i cofaniem certyfikatów podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie (ECM) w zakresie obejmującym wagony towarowe;
 4. rozpatrywanie wniosków o udzielenie licencji oraz prowadzenie postepowań administracyjnych z zakresu ponownego zatwierdzenia, zmiany, zawieszenia
  i cofnięcia licencji oraz przedłużających termin na rozpoczęcie licencjonowanej działalności;
 5. rozpatrywanie wniosków złożonych przez przewoźników kolejowych o dostęp do infrastruktury kolejowej
  w ramach otwartego dostępu na danej trasie.

Planowane zadania zostały wykonane zgodnie ze złożonymi wnioskami, poprzez prowadzenie postępowań oraz realizację spraw dotyczących zapytań
w zakresie interpretacji przepisów ustawy o transporcie kolejowym
i wniosków o wygaszenie przepisów wewnętrznych. Ponadto podejmowano działania związane z edukacją podmiotów rynku kolejowego (prowadzone były szkolenia w ramach Akademii UTK, liczne spotkania, a także stworzono aplikację udostępnioną na stronie internetowej Urzędu) wspomagającą tworzenie statutów. Wyższy niż zakładany okazał się wpływ wniosków i zapytań co spowodowało różnicę w wykonaniu miernika.

3

Weryfikacja spełnienia wymagań umożliwiających zapewnienie spójności
i interoperacyjności systemu kolejowego poprzez zapewnienie dostępu do rynku typów wyrobów zgodnych
z wymaganiami krajowymi i UE.

Liczba autoryzacji typów wyrobów wydanych do liczby złożonych wniosków
w danym roku (%)

85%

83%

Weryfikacja spełniania wymagań umożliwiających zapewnienie spójności
i interoperacyjności systemu kolejowego:

 1. wydawanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów kolejowych, świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego;
 2. prowadzenie spraw z zakresu zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych.

Zadania zostały zrealizowane poprzez prowadzenie postępowań administracyjnych w planowanych obszarach. Obniżenie wartości miernika jest spowodowane wpływem (w okresie od września do grudnia 2017 r.) wniosków szczególnie skomplikowanych i zawierających obszerny materiał dowodowy, które nie zakończyły się w 2017 r. Wnioski te dotyczyły wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego lub określenia, czy uzyskanie takiego zezwolenia będzie niezbędne dla podsystemu po modernizacji.

4

Nadzór nad działalnością podmiotów rynku kolejowego poprzez zapewnienie funkcjonowania na rynku transportu kolejowego podmiotów spełniających wymogi prawa.

Liczba podmiotów skontrolowanych (posiadających autoryzację lub certyfikat bezpieczeństwa/ ECM) do liczby wszystkich podmiotów (posiadających autoryzację lub certyfikat bezpieczeństwa/ECM) (%).

78%

93%

Nadzór nad działalnością podmiotów rynku kolejowego sprawowany poprzez:

 1. planowanie, organizowanie koordynowanie i nadzorowanie działań kontrolnych, audytowych oraz monitoringu, prowadzonych przez komórki organizacyjne UTK;
 2. opracowywanie, przegląd oraz aktualizacja procedur działań nadzorczych;
 3. określanie priorytetów działań nadzorczych Prezesa UTK oraz opracowywanie rocznych planów nadzoru Prezesa UTK.

Planowane zadania zostały zrealizowane poprzez działania kontrolne związane
z funkcjonowaniem u autoryzowanych zarządców, certyfikowanych przewoźników i podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem. Wyższa niż założona wartość miernika wynika z mniejszej (niż zakładano na podstawie poprzedzającego roku) liczby nowych podmiotów, dla których wydano autoryzację lub certyfikat bezpieczeństwa oraz certyfikat ECM.

 

5

Nadzór nad rynkiem wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa poprzez zapewnienie stosowania na rynku transportu kolejowego wyrobów spełniających wymogi prawa(zarówno  podlegających przepisom prawa krajowego jak i europejskiego).

Liczba skontrolowanych wyrobów stosowanych
w kolejnictwie podlegających przepisom prawa europejskiego do liczby wszystkich skontrolowanych wyrobów stosowanych
w kolejnictwie (%).

60%

55%

Nadzór nad rynkiem wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa:

 1. planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań kontrolnych, audytowych oraz monitoringu, prowadzonych przez komórki organizacyjne UTK, w tym zwłaszcza przez oddziały terenowe, m.in. w zakresie zgodności z typem, na który Prezes UTK wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji, wyrobów wprowadzonych do obrotu i stosowania
  w kolejnictwie w ramach krajowego systemu nadzoru rynku.

Planowane zadania zostały zrealizowane poprzez wykonanie kontroli wyrobów podlegających przepisom prawa europejskiego do wszystkich skontrolowanych wyrobów wynikających z planu nadzoru. Z uwagi na indywidualny charakter kontroli, podczas której dokonuje się weryfikacji oraz indywidualnie określa się liczbę wyrobów podlegających kontroli, osiągnięto niższą wartość miernika. Jednakże osiągnięta wartość wskazuje na osiągnięcie zamierzonego celu jakim jest objęcie nadzorem wyrobów stosowanych w kolejnictwie, w proporcjach zapewniających nacisk na weryfikację spełnienia wymagań nałożonych przez europejskie akty prawne w zakresie zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami.

6

Regulacja dostępu do infrastruktury kolejowej poprzez zapewnienie dostępności do infrastruktury przy zachowaniu zasad niedyskryminacji.

Liczba uregulowanych nieprawidłowości (problemów)
w zakresie dostępu do infrastruktury do zidentyfikowanych na dany roczny rozkład jazdy pociągów.

75%

88%

Regulacja dostępu do infrastruktury kolejowej:

 1. prowadzenie postepowań dotyczących nadzoru nad umowami o udostępnienie infrastruktury kolejowej sprawowanego
  w zakresie zawierania przez zarządcę infrastruktury kolejowej i przewoźnika kolejowego umów, wyrażenia przez Prezesa UTK zgody na rozwiązanie umów, wyrażenia przez Prezesa UTK zgody na rozwiązanie umów oraz zatwierdzenia przez Prezesa UTK ramowych umów na udostepnienie infrastruktury kolejowej;
 2. rozpatrywanie skarg przewoźników kolejowych
  w zakresie przydzielania tras pociągów, opłat oraz dostępu do infrastruktury i korzystania przez przewoźników
  z przydzielanych tras.

Planowane zadania zostały zrealizowane poprzez prowadzenie postępowań administracyjnych i rozpatrywanie skarg, a także przez udzielanie odpowiedzi na zapytania od podmiotów rynku.
Dodatkowo opracowano i umieszczono na stronie internetowej materiały związane ze zmianami w ustawie
o transporcie kolejowym. Ponadto organizowano szkolenia dla podmiotów rynku. Wykonanie miernika wyższe niż planowano wynika
z  prawidłowej realizacji procesów oraz ze współpracy z  podmiotami rynku kolejowego.

7

Ochrona praw pasażerów w  poprzez zrównoważenie relacji pasażer-przewoźnik.

Liczba interwencji UTK w wyniku których uznano prawo pasażera (skarga, reklamacja)
w liczbie roku bazowego (%).

70%

73%

Ochrona praw pasażerów
w transporcie kolejowym poprzez:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach
  o naruszenie przepisów
  o ochronie praw pasażerów;
 2. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg pasażerów.

Planowane zadania zostały zrealizowane poprzez prowadzenie działań dotyczących skarg i reklamacji, których skutkiem było pozytywne rozstrzygnięcie problemu, bądź też udzielenie stosownych wyjaśnień
i odpowiedzi. Zwiększona, względem prognozy wartość miernika związana jest z dużą liczbą podjętych przez Urząd  działań o charakterze systemowym, mających na celu trwałe wyeliminowanie sygnalizowanych nieprawidłowości.

 

 

Warszawa, ……………………2018 r.

 

 

.........................................................................................................................................

Podpis ministra/kierownika jednostki

 


[1] Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie

[2] W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione w tym dokumencie służące realizacji tego celu.

5 W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania służące realizacji celu.

* Mierniki określające stopień realizacji celu zostały dostosowane do celów i zadań określonych w budżecie zadaniowym Urzędu Transportu Kolejowego na 2017 r.

Metadane

Data publikacji : 23.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ignacy Góra Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
do góry