Nawigacja

Przedmiot działalności

Plan działalności Urzędu Transportu Kolejowego na rok 2018

23.03.2018

dla działu/działów administracji rządowej: n/d

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2018

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu[1]

Najważniejsze zadania służące realizacji celu[2]

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym[3]

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Ograniczenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Liczba skarg
i zgłoszeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu kolejowego skierowanych do UTK, w przypadku których podjęto interwencję do łącznej liczby skarg
i zgłoszeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu kolejowego skierowanych do UTK

97%

Nadzór nad bezpieczeństwem oraz rynkiem transportu kolejowego poprzez przeprowadzenie kontroli podmiotów nadzorowanych  (planowych i doraźnych)
i weryfikacja wdrożonych zaleceń pokontrolnych

Plan nadzoru Prezesa UTK na 2018 r.

2

Zapewnienie dostępu do rynku kolejowego podmiotom spełniającym wymogi.

Liczba nadanych uprawnień do liczby złożonych wniosków w danym roku

88%

Ocena spełnienia wymagań przed dopuszczeniem do uczestnictwa w rynku transportu kolejowego, poprzez:

 1. Prowadzenie spraw związanych
  z wydawaniem, przedłużaniem i cofaniem certyfikatów bezpieczeństwa dla przewoźników kolejowych;
 2. prowadzenie spraw związanych
  z wydawaniem, przedłużaniem, zmianą
  i cofaniem autoryzacji bezpieczeństwa dla zarządców infrastruktury kolejowej;
 3. prowadzenie spraw związanych
  z wydawaniem, przedłużaniem, zmianą
  i cofaniem certyfikatów podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie (ECM) w zakresie obejmującym wagony towarowe;
 4. rozpatrywanie wniosków o udzielenie licencji oraz prowadzenie postepowań administracyjnych z zakresu ponownego zatwierdzenia, zmiany, zawieszenia
  i cofnięcia licencji oraz przedłużających termin na rozpoczęcie licencjonowanej działalności;
 5. rozpatrywanie wniosków złożonych przez przewoźników kolejowych o dostęp do infrastruktury kolejowej w ramach otwartego dostępu na danej trasie.

 

3

Zapewnienie dostępu do rynku typów wyrobów zgodnych z wymaganiami krajowymi i UE.

Liczba autoryzacji wyrobów wydanych do liczby złożonych wniosków w danym roku

73,08%

Weryfikacja spełniania wymagań umożliwiających zapewnienie spójności
i interoperacyjności systemu kolejowego poprzez:

 1. wydawanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów kolejowych, świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego;
 2. prowadzenie spraw z zakresu zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych.

 

4

Zapewnienie funkcjonowania na rynku transportu kolejowego podmiotów spełniających wymogi prawa.

Liczba podmiotów skontrolowanych (posiadających autoryzację lub certyfikat bezpieczeństwa/ ECM) do liczby wszystkich podmiotów (posiadających autoryzację lub certyfikat bezpieczeństwa/ECM)

80%

Nadzór nad działalnością podmiotów rynku kolejowego poprzez:

 1. planowanie, organizowanie koordynowanie i nadzorowanie działań kontrolnych, audytowych oraz monitoringu, prowadzonych przez komórki organizacyjne UTK;
 2. opracowywanie, przegląd oraz aktualizacja procedur działań nadzorczych;
 3. określanie priorytetów działań nadzorczych Prezesa UTK oraz opracowywanie rocznych planów nadzoru Prezesa UTK.

Plan nadzoru Prezesa UTK na 2018 r.

5

Zapewnienie stosowania na rynku transportu kolejowego wyrobów spełniających wymogi prawa (zarówno  podlegających przepisom prawa krajowego jak
i europejskiego) .

Liczba skontrolowanych wyrobów stosowanych
w kolejnictwie podlegających przepisom prawa europejskiego do liczby wszystkich skontrolowanych wyrobów stosowanych
w kolejnictwie

65%

Nadzór nad rynkiem wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa poprzez:

 1. planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań kontrolnych, audytowych oraz monitoringu, prowadzonych przez komórki organizacyjne UTK, w tym zwłaszcza przez oddziały terenowe, m.in. w zakresie zgodności z typem, na który Prezes UTK wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji, wyrobów wprowadzonych do obrotu i stosowania w kolejnictwie w ramach krajowego systemu nadzoru rynku.

 

6

Zapewnienie dostępności do infrastruktury przy zachowaniu zasad niedyskryminacji.

Liczba uregulowanych nieprawidłowości (problemów)
w zakresie dostępu do infrastruktury do zidentyfikowanych na dany roczny rozkład jazdy pociągów

75%

Regulacja dostępu do infrastruktury kolejowej poprzez:

 1. prowadzenie postepowań dotyczących nadzoru nad umowami o udostępnienie infrastruktury kolejowej sprawowanego
  w zakresie zawierania przez zarządcę infrastruktury kolejowej i przewoźnika kolejowego umów, wyrażenia przez Prezesa UTK zgody na rozwiązanie umów, wyrażenia przez Prezesa UTK zgody na rozwiązanie umów oraz zatwierdzenia przez Prezesa UTK ramowych umów na udostepnienie infrastruktury kolejowej;
 2. rozpatrywanie skarg przewoźników kolejowych w zakresie przydzielania tras pociągów, opłat oraz dostępu do infrastruktury i korzystania przez przewoźników z przydzielanych tras.

 

7

Zrównoważenie relacji pasażer-przewoźnik.

Liczba interwencji UTK w liczbie skarg i reklamacji pasażerów roku bazowego

70%

Ochrona praw pasażerów w transporcie kolejowym poprzez:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach
  o naruszenie przepisów o ochronie praw pasażerów;
 2. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg pasażerów.

 

 

Warszawa, 10 stycznia 2018 r.

 

……………………………………………………………………………

data

 

Podpis ministra/kierownika jednostki

 


[1] Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie

[2] W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione w tym dokumencie służące realizacji tego celu.

[3] Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę.

Metadane

Data publikacji : 23.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ignacy Góra Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
do góry