Nawigacja

Przedmiot działalności

Plan działalności Urzędu Transportu Kolejowego na rok 2017

06.04.2017

dla działu/działów administracji rządowej: n/d

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2017

Lp.

Cel

Mierniki określające

stopień realizacji celu[1]

Najważniejsze zadania służące realizacji celu[2]

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym[3]

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Nadzór nad bezpieczeństwem oraz rynkiem transportu kolejowego poprzez ograniczenie nieprawidłowości funkcjonowania rynku transportu kolejowego.

Poziom wdrażania zaleceń pokontrolnych.

47%

Przeprowadzenie kontroli podmiotów nadzorowanych (planowych i doraźnych) i weryfikacja wdrożonych zaleceń pokontrolnych.

 

Plan nadzoru Prezesa UTK na 2017 r.

2

Ocena spełnienia wymagań przed dopuszczeniem do uczestnictwa w rynku transportu kolejowego poprzez zapewnienie dostępu do rynku kolejowego podmiotom spełniającym wymogi.

Liczba nadanych uprawnień do liczby złożonych wniosków w danym roku  (%).

86%

Ocena spełnienia wymagań przed dopuszczeniem do uczestnictwa w rynku transportu kolejowego poprzez:

1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, przedłużeniem, zmianą i cofaniem certyfikatów bezpieczeństwa dla przewoźników kolejowych;

2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, przedłużaniem, zmianą i cofaniem autoryzacji bezpieczeństwa dla zarządców infrastruktury kolejowej;

3. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, przedłużaniem, zmianą i cofaniem certyfikatów podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie (ECM) w zakresie obejmującym wagony towarowe;

4. rozpatrywanie wniosków o udzielenie licencji oraz prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ponownego zatwierdzenia licencji, zmiany, zawieszenia i cofnięcia licencji oraz przedłużających termin na rozpoczęcie licencjonowanej działalności;

5. rozpatrywanie wniosków złożonych przez przewoźników kolejowych o dostęp do infrastruktury kolejowej w ramach otwartego dostępu na danej trasie.

 

3

Weryfikacja spełnienia wymagań umożliwiających zapewnienie spójności i interoperacyjności systemu kolejowego poprzez zapewnienie dostępu do rynku typów wyrobów zgodnych z wymaganiami krajowymi i UE.

Liczba autoryzacji typów wyrobów wydanych do liczby złożonych wniosków w danym roku (%).

90%

Weryfikacja spełniania wymagań umożliwiających zapewnienie spójności i interoperacyjności systemu kolejowego:

1. wydawanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów kolejowych, świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego;

2. prowadzenie spraw z zakresu zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych.

 

4

Nadzór nad działalnością podmiotów rynku kolejowego poprzez zapewnienie funkcjonowania na rynku transportu kolejowego wyłącznie podmiotów spełniających wymogi prawa.

Liczba podmiotów skontrolowanych spełniających wymogi prawa do wszystkich skontrolowanych  (%).

61%

Nadzór nad działalnością podmiotów  rynku kolejowego sprawowany poprzez:

1. planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań kontrolnych, audytowych oraz monitoringu, prowadzonych przez komórki organizacyjne UTK

2. opracowywanie, przegląd oraz aktualizacja procedur działań nadzorczych.

3. określanie priorytetów działań nadzorczych Prezesa UTK oraz opracowywanie rocznych planów nadzoru Prezesa UTK.

Plan nadzoru Prezesa UTK na rok 2017

5

Nadzór nad rynkiem wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa poprzez zapewnienie stosowania na rynku transportu kolejowego wyłącznie wyrobów spełniających wymogi prawa.

Liczba wyrobów skontrolowanych spełniających wymogi prawa do wszystkich skontrolowanych (%).

86%

Nadzór nad rynkiem wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa:

1. planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań kontrolnych, audytowych oraz monitoringu, prowadzonych przez komórki organizacyjne UTK, w tym zwłaszcza oddziały terenowe, między innymi w zakresie: zgodności z typem, na który Prezes UTK wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji,

wyrobów wprowadzonych do obrotu i stosowania w kolejnictwie w ramach krajowego systemu nadzoru rynku.

 

6

Regulacja dostępu do infrastruktury kolejowej poprzez zapewnienie dostępności do infrastruktury przy zachowaniu zasad niedyskryminacji

Liczba uregulowanych nieprawidłowości w zakresie dostępu do infrastruktury do zidentyfikowanych na dany roczny rozkład pociągów (%).

80%

Regulacja dostępu do infrastruktury kolejowej:

1. prowadzenie postępowań dotyczących nadzoru nad umowami o udostępnianie infrastruktury kolejowej sprawowanego w zakresie zawierania przez zarządcę infrastruktury kolejowej i przewoźnika kolejowego umów, wyrażenia przez Prezesa UTK zgody na rozwiązanie umów oraz zatwierdzania przez Prezesa UTK ramowych umów na udostępnienie infrastruktury kolejowej;

2. rozpatrywanie skarg przewoźników kolejowych w zakresie przydzielania tras pociągów, opłat oraz dostępu do infrastruktury i korzystania przez przewoźników z przydzielonych tras.

 

7

Ochrona praw pasażerów poprzez zrównoważanie relacji pasażer – przewoźnik.

Liczba interwencji UTK, w wyniku których uznano prawo pasażera (skarga, reklamacja) w liczbie roku bazowego (%).

70%

Ochrona praw pasażera w transporcie kolejowym, poprzez:

1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o naruszenie przepisów o ochronie praw pasażerów;

2. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg pasażerów.

 

 

 

PREZES
Urzędu Transportu Kolejowego
Ignacy Góra

  ……………………………………………..
Warszawa, 10 stycznia 2017 r. podpis ministra/kierownika jednostki

 

 

[1] Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

[2] W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione w tym dokumencie służące realizacji tego celu.

[3] Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę.

Metadane

Data publikacji : 06.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ignacy Góra Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
do góry