Nawigacja

Przedmiot działalności

Oświadczenie Prezesa UTK o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok

06.04.2017

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.), oświadczenie o stanie kontroli zarządczej podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • skuteczności i efektywności działania,
 • wiarygodności sprawozdań,
 • ochrony zasobów,
 • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 • zarządzania ryzykiem,

oświadczam, w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych Urzędzie Transportu Kolejowego (UTK):

Część A

    w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

-    w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

-    nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

    monitoringu realizacji celów i zadań,

    samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

    procesu zarządzania ryzykiem,

    audytu wewnętrznego,

¨    kontroli wewnętrznych,

    kontroli zewnętrznych,

    innych źródeł informacji.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Warszawa, 14.03.17

 PREZES

Urzędu Transportu Kolejowego

Ignacy Góra

....................................................... .......................................................
(miejscowość, data)  (podpis kierownika jednostki)

 

Dział II

 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie stwierdza się zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Transportu Kolejowego w 2016 r. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie Transportu Kolejowego, na podstawie wyników kontroli zewnętrznych, wyników zarządzania ryzykiem, a także oceny audytu wewnętrznego i samooceny kontroli zarządczej, ocenione zostało w 2016 r. na poziomie wystarczającym.

 

 1. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

W związku z brakiem zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Transportu Kolejowego w roku ubiegłym - w 2017 r. planowane jest dalsze doskonalenie technik zarządczych, służących utrzymaniu funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

 

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

W dziale II oświadczenia za 2015 r., w związku z brakiem zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Transportu Kolejowego, nie zostały wskazane działania konieczne do realizacji w 2016 r. Działania w ramach kontroli zarządczej zostały skoncentrowane na doskonaleniu technik zarządczych zapewniających funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

Natomiast, na podstawie informacji pochodzących z procesu zarządzania ryzykiem, informacji pochodzących z samooceny kontroli zarządczej oraz oceny audytu wewnętrznego nt. funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Transportu Kolejowego, stwierdzono:

 1. w ramach prowadzonej działalności, zrealizowano zadania określone na 2016 r., w odniesieniu do priorytetów ustalonych dla poszczególnych obszarów działalności Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Jednocześnie ustalono najistotniejsze obszary, w których należy zintensyfikować działania w roku 2017, szczególnie odnośnie nowych zadań określonych w ustawie o transporcie kolejowym;
 2. w ramach zadań wykonywanych w obszarze kontroli zarządczej przez Zespół ds. Kontroli Zarządczej, powołany Zarządzeniem nr 10/2014 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 15 września 2014 r. ze zm., zostały wykonane wszystkie zaplanowane działania, w szczególności:
 1. dokonanie analizy i oceny istotności ryzyk oraz wskazanych przez właścicieli ryzyk,  mechanizmów kontroli;
 2. opracowanie rekomendacji dot. działań w obszarach, dla których określono ryzyko na poziomie nieakceptowalnym;

dokonanie przeglądu procedury kontroli zarządczej.

2. Pozostałe działania:

 1. Dodatkowo, w ramach wewnętrznej działalności komórek organizacyjnych dokonano szeregu usprawnień i wzmocniono nadzór nad wykonywanymi zadaniami, m.in.: podjęto działania służące ustandaryzowaniu wewnętrznych procesów związanych z realizacją w obszarze realizacji spraw, w tym także prowadzenia uzgodnień formalno-prawnych i prac legislacyjnych oraz wzmocniono system komunikacji wewnętrznej Intranet, który w aktywny sposób jest źródłem informacji i wiedzy dla pracowników.
 2. Wprowadzono nowe formy szkoleń - powołano Akademię UTK, w ramach której realizowane są szkolenia i warsztaty skierowane do podmiotów rynku kolejowego (Akademia Wiedzy Kolejowej) oraz pracowników Urzędu (UTK dla UTK).
 3. Kontynuowano prace związane z rozszerzeniem usług realizowanych przez platformę e-puap i utworzono w centrali i oddziałach terenowych punkty potwierdzające profil zaufany.
 4. Realizowane były także zadania w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019, tj.: koordynowano prace dotyczące przeciwdziałania korupcji realizowane w ramach w/w programu, m.in. poprzez udział w konferencjach i szkoleniach poświęconych tematyce przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów. Równocześnie wszelkie publikacje i poradniki związane z tym zakresem zostały udostępnione pracownikom w Intranecie.
 5. Mając ma celu dbałość o transparentność działalności i gwarantowanie standardów kodeksu etyki  służby cywilnej opracowano i wdrożono Kodeks etyki pracowników UTK, a także podjęto działania zmierzające do powołania Pełnomocnika Prezesa do spraw etyki.
 6. W celu zapewnienia skutecznego stosowania zasad równego traktowania i niedyskryminacji, jak i uwrażliwienia pracowników na problemy drugiego człowieka, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych (powołany w 2015 r.), którego głównymi zadaniami są, m.in.: ochrona interesów pracowników z niepełnosprawnościami, pomoc w integracji pracowników z niepełnosprawnościami z pozostałymi pracownikami, nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się, wypracowanie zasad współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Transportu Kolejowego zatrudniającymi w swoich strukturach osoby z niepełnosprawnościami, podjął szereg inicjatyw, np. opracowanie i publikacja „Poradnika dobrych praktyk, czyli jak pracować w różnorodnym zespole”.
 7. Zintensyfikowano działania informacyjno-promocyjne w obszarze edukacji pasażerów (akcje „Dzień Pasażera”, „Kolejowe ABC”). Prowadzono systematycznie kampanie na rzecz zwiększania świadomości pasażerów o przysługujących im prawach oraz możliwości i sposobach dochodzenia roszczeń.
 8. Opracowano i wdrożono projekt „Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” oraz konkursu kultury bezpieczeństwa związanego z upowszechnianiem zasad bezpieczeństwa wśród pracowników spółek kolejowych.

Metadane

Data publikacji : 06.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ignacy Góra Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
do góry