Nawigacja

Projekty UE

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”

23.11.2021

Urząd Transportu Kolejowego, jako beneficjent realizuje projekt „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów” na podstawie Umowy nr POIS.05.02.00-00-0046/21 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020, zawartej 04 listopada 2021 r. przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Cel projektu:

Wdrożenie jednolitego i spójnego procesu egzaminowania maszynistów a w rezultacie poprawa bezpieczeństwa transportu kolejowego poprzez minimalizację zdarzeń kolejowych w ramach systemu kolejowego, w których zasadniczą rolę odgrywa czynnik ludzki.

Cele Projektu będą zrealizowane poprzez:

  • stworzenie struktury organizacyjnej zajmującej się egzaminowaniem kandydatów na maszynistów oraz monitorowaniem kwalifikacji maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe, w tym wynajęcie powierzchni i zakup wyposażenia,
  • zakup systemu teleinformatycznego do obsługi egzaminowania i monitorowania kwalifikacji maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe,
  • zakup symulatorów wraz z wirtualnymi trasami linii kolejowych jako narzędzia do egzaminowania, stanowiącego podstawowy element systemu egzaminowania maszynistów i weryfikacji wiedzy zdobytej podczas szkolenia w ośrodkach zewnętrznych,
  • pilotaż - prowadzenie eksploatacji nadzorowanej systemu informatycznego w tym prowadzenia egzaminów próbnych.

Opis projektu:

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów” to projekt o zasięgu ogólnopolskim, którego celem jest wdrożenie jednolitego i spójnego procesu egzaminowania maszynistów a w rezultacie poprawa bezpieczeństwa transportu kolejowego poprzez minimalizację zdarzeń kolejowych w ramach systemu kolejowego, w których zasadniczą rolę odgrywa czynnik ludzki. Obejmuje on swoim zakresem proces egzaminowania, który stanowi finalny etap szkolenia zawodowego. Dokonywana w trakcie egzaminów weryfikacja nabytej wiedzy i umiejętności stanowi rodzaj walidacji poprawności przeprowadzonych szkoleń oraz ocenę i potwierdzenie zdolności kandydatów do samodzielnego prowadzenia pojazdów kolejowych.

Poprzez realizację Projektu wdrożone zostaną następujące rozwiązania obejmujące:

  • egzaminy państwowe dla kandydatów na maszynistów, które dotychczas były prowadzone w ośrodkach szkolenia i egzaminowania, jednostkach komercyjnych nastawionych na zysk ekonomiczny – w efekcie zapewnienie jednolitości, bezstronności, wprowadzenie standardów oraz podniesienie poziomu szkolenia,
  • wykorzystanie symulatorów jako nowoczesnych i adekwatnych narzędzi do procesu egzaminowania,
  • narzędzie teleinformatyczne do obsługi procesu egzaminowania, które pozwoli na standaryzację, sprawność, bezstronność, ograniczenie nadużyć,
  • narzędzie teleinformatyczne do obsługi procesu monitorowania kwalifikacji maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe, ich zdolności do wykonywania swoich obowiązków w sposób zapewniający bezpieczeństwo na sieci kolejowej.

Okres rzeczowej realizacji projektu: 4 czerwca 2018 r. - 30 listopada 2023 r.

Wartość całkowita projektu: 48 114 202,82 PLN

Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 40 897 072,39 PLN (tj. 85 proc. wydatków kwalifikowanych)

Data przyznania dofinansowania: 04 listopada 2021 r.

W ramach systemu realizacji projektów POIiŚ funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone są na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

Informacje  potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych można zgłaszać w szczególności poprzez:

  1. naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
  2. https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

Metadane

Data publikacji : 23.11.2021
Data modyfikacji : 13.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Bębenek
do góry