Nawigacja

Projekty UE

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym z niepełnosprawnościami”

24.07.2019

Urząd Transportu Kolejowego informuje o przystąpieniu do realizacji projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Data podpisania umowy Partnerstwa: 11 lipca 2019 r.

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2019 r. do 31 marca 2023 r.

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:

Zaangażowanie Urzędu Transportu Kolejowego w projekt wynika z kompetencji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który jest organem właściwym w sprawach nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym. Do zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego należy także rozpatrywanie skarg pasażerów w sprawie naruszenia praw pasażerów w transporcie kolejowym. Eksperci Urzędu Transportu Kolejowego posiadają wiedzę na temat rozwiązań krajowych i zagranicznych w zakresie dostępności transportu kolejowego dla osób z niepełnosprawnością, a także wymaganych w tym obszarze standardów. Projekt stanowi realizację Działania 7 rządowego programu „Dostępność Plus” – „Szkolenia dla pracowników sektora transportu”.

Partner wiodący: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metadane

Data publikacji : 24.07.2019
Data modyfikacji : 13.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Pilecki Departament Przewozów Pasażerskich
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Bębenek
do góry