Nawigacja

Tryb działania

Sposób załatwiania spraw kierowanych do Urzędu Transportu Kolejowego regulują m.in. przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity). Opisane w nim procedury i zasady postępowania tworzą ogólne ramy, według których sprawy są rozpatrywane i załatwiane przez organy administracji.

Tryb postępowania w sprawach, które należą do kompetencji Urzędu Transportu Kolejowego, opisany jest w szczególności w ustawach:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity) wraz z aktami wykonawczymi,
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity) wraz z aktami wykonawczymi,
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o  systemie oceny zgodności (tekst jednolity) wraz z aktami wykonawczymi,
 • ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity),
 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity).
   

Powyższe akty prawne normują procedury związanych z ubieganiem się m. in. o:

 • świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego,
 • świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego,
 • świadectwa bezpieczeństwa,
 • licencje na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na udostępnianiu pojazdów trakcyjnych.

Metadane

Data publikacji : 17.01.2017
Data modyfikacji : 06.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Bębenek
do góry