Nawigacja

Majątek

Majątek Urzędu Transportu Kolejowego na podstawie danych zawartych w bilansie za 2017 r.

 

AKTYWA

Wartość netto w tys. zł na koniec roku

A. AKTYWA TRWAŁE

4 443

I.  Wartości niematerialne i prawne

1 528

II. Rzeczowe aktywa trwałe

2915

  1. Środki trwałe

2 915

   1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

1 480

   1.4. Środki transportu

 854

   1.5. Inne środki trwałe

 581

  2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)

-

B. AKTYWA OBROTOWE

2 643

II. Należności krótkoterminowe

2 398

III. Środki pieniężne

 245

SUMA AKTYWÓW

7 086

Metadane

Data publikacji : 11.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Walentynowicz Główny Księgowy
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
do góry