Nawigacja

Informacja publiczna

Dostęp do informacji publicznej

Każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji o działalności Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018 poz. 1330).

 1. udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Transportu Kolejowego
 2. centralnym repozytorium informacji publicznej – Danepubliczne.gov.pl,
 3. wyłożonych lub wywieszonych w miejscach ogólnie dostępnych.

Tryb wnioskowy udostępnienia informacji publicznej

W przypadkach, gdy informacja publiczna nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, w centralnym repozytorium informacji publicznej oraz wyłożona lub wywieszona w miejscach ogólnie dostępnych  jest udostępniana na wniosek (wzór wniosku)

Sposób złożenia wniosku

 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP):
  /UTK/skrytka
  /UTK/SkrytkaESP
 • pocztą elektroniczną na adres:
  utk@utk.gov.pl
 • pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02-305 Warszawa

Co powinien zawierać wniosek

 • przedmiot wniosku,
 • sposób i formę udostępnienia informacji publicznej,
 • dane umożliwiające skuteczne doręczenie wnioskowanej informacji w sposób i w formie wskazanych we wniosku.

Terminy

 • Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 • Jeżeli rozpatrzenie wniosku w terminie  14 dni nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Ograniczenia

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniom:

 • wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna rezygnuje z przysługującego mu prawa;
 • tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji w przypadku gdy przedsiębiorca rezygnuje z przysługującego mu prawa;

Opłaty

 • Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne.
 • W przypadku, jeśli udostępnienie informacji publicznej spowoduje dodatkowe koszty związane z przygotowaniem informacji, zgodnie ze sposobem wskazanym we wniosku, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego może pobrać opłatę od wnioskodawcy w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Podstawa prawna

Tekst jednolity ustawy o dostępie do informacji publicznej

Metadane

Data publikacji : 17.01.2018
Data modyfikacji : 19.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Damian Lewko Departament Obsługi Prawnej
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Bębenek
do góry