Nawigacja

Deklaracja dostępności

10.06.2020

Urząd Transportu Kolejowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP UTK.

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-07.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy i pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Frankowski, rzecznikprasowy@utk.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 749 1400. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego powierzył Panu Karolowi Kłosowskiemu – Dyrektorowi Departamentu Przewozów Pasażerskich UTK funkcję Koordynatora dostępności, o którym mowa w ustawie  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, , Kontakt z Koordynatorem możliwy jest poprzez:

  • pocztę tradycyjną (na adres Urzędu),
  • pocztę elektroniczną (utk@utk.gov.pl),
  • ePUAP (elektroniczną skrzynkę podawczą UTK) – konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego,
  • drogą telefoniczną pod numerem 22 749 14 90 w dni robocze w godzinach 8:15 – 16:15,
  • osobiście w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym umówieniu spotkania (także z zapewnieniem wideotłumacza Polskiego Języka Migowego).

Informacje o zakresie usług dla klientów z niepełnoprawnością dostępnych w UTK znajdują się na stronie Informacja dla osób z niepełnosprawnością.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Metadane

Data publikacji : 10.06.2020
Data modyfikacji : 07.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Bębenek
do góry